รับทำ Spss รับทำวิจัย รับวิเคราะห์สถิติงานวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เร่งด่วนในราคาถูก!

vit Lim 24 เม.ย. 60 21:30

รับทำวิจัย รับประมวลผล และรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และงานวิจัย รับงานเร่งด่วนภายใน 1-2 วัน สถิติที่ทำการประมวลผลและวิเคราะห์ 1. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่, ร้อยละ, Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe) , Chi-square 3. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r) 4. การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 5. การวิเคราะห์การถดถอย ได้แก่ Simple และ Multiple Regression Analysis 6. การวิเคราะห์จำแนกกลุ่มตัวแปร ได้แก่ Factor Analysis 7. การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ได้แก่ Discriminant Analysis และ Cluster Analysis 8. การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 9. สถิติอื่นๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Khun Vit (BA Thammasat University, MA. Chulalongkorn University) Tel. 061-2893564 https://www.facebook.com/thesis39 https://spss-consult.blogspot.com Line ID: vit2893 Email: ram4229(@)hotmail.com

เขียนข้อความตอบกลับ

คุณจะต้อง เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เสียก่อน จึงจะสามารถตั้งหัวข้อได้